1 Controller

OPR-Finance B.V.
Koninginneweg 11, 1217KP Hilversum
+ 31 (0)85 064 3300

2 Contactpersoon voor kwesties over het gegevensbestand 

Fred van den Berg
Koninginneweg 11, 1217KP Hilversum
+ 31 (0)85 064 3300
Fred.vandenberg@opr-finance.nl

3 Naam van het bestand

KLANTENBESTAND

4 Wat is de rechtsgrondslag voor en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens?

De grondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens is dat het bedrijf een gerechtvaardigd belang heeft in het onderhouden van een klantrelatie en voor het uitvoeren van een contract.

De noodzaak voor de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

 • de levering en ontwikkeling van onze producten en diensten,
 • het vervullen van onze contractuele en andere beloften en verplichtingen,
 • het onderhouden van de klantrelatie,
 • het analyseren en profileren van het gedrag van een klant of andere betrokkene,
 • elektronische en direct marketing,
 • het gericht adverteren in onze en andermans online diensten.

Wij kunnen geautomatiseerde besluitvorming (incl. profilering) gebruiken om bijvoorbeeld persoonlijke profielen, online gedrag, leeftijd en koopgewoonten van de betrokkenen te bepalen.  Wij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld voor besluitvorming, doelgerichte marketing en ontwikkeling van diensten.

5 Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens van onze klanten:

 • Basisgegevens van de betrokkene zoals naam, geboortedatum, identificatienummer, klantnummer, gebruikersnaam en/of andere identiteit, geslacht, moedertaal;
 • Contactgegevens van de betrokkene zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres;
 • Informatie over het bedrijf en zijn contactpersonen (alleen indien relevant) zoals KvK-nummer, namen en contactgegevens van de contactpersonen;
 • Informatie over het klantgedrag en het contract zoals afgelopen en lopende contracten en andere klantinformatie;
 • Andere mogelijke informatie verzameld met toestemming van de betrokkene

Zonder de benodigde informatie zijn wij niet in staat het product en/of de dienst aan te bieden.

6 Waar komen de gegevens vandaan?

Wij ontvangen informatie voornamelijk van de volgende bronnen: van de betrokkene zelf, het bevolkingsregister, kredietinformatiebedrijven, leveranciers van contactgegevens en soortgelijke betrouwbare bronnen.

Voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzameld en bijgewerkt van openbaar beschikbare bronnen en op basis van informatie ontvangen van overheidsinstanties of andere derden binnen de grenzen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Een dergelijke gegevensverwerking wordt handmatig of geautomatiseerd uitgevoerd.  

7 Aan wie verstrekken wij gegevens en verzenden wij gegevens buiten de EU?

Wij verwerken zelf informatie en gebruiken onderaannemers die namens en voor ons persoonsgegevens verwerken. Met het doel op gegevensbescherming hebben wij met alle onderaannemers een overeenkomst over de verwerking van gegevens gesloten.  

Wij delen persoonlijke gegevens bijvoorbeeld met externe dienstverleners die direct marketing aanbieden. Gegevens kunnen onder dwingendrechtelijke bepalingen met de autoriteiten worden gedeeld.

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens buiten de EU.

8 Hoe beschermen wij de gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Alleen die werknemers van ons die voor hun werk gerechtigd zijn om klantgegevens te verwerken, hebben toegang tot een ​​systeem dat persoonlijke gegevens bevat. Elke gebruiker van dit systeem heeft een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. De informatie wordt verzameld in databases die worden beschermd door firewalls, wachtwoorden en andere technische voorzieningen. De databases en de back-ups ervan bevinden zich in een afgesloten ruimte en zijn alleen toegankelijk voor bepaalde vooraf aangewezen personen.

Wij slaan de gegevens op zolang deze nodig zijn voor de verwerking ervan. Identificeerbare persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen en verwerkt gedurende 5 jaar nadat de verplichtingen zijn nagekomen. Bij de aanvraag van leningen (niet goedgekeurd of goedgekeurd maar het aanbod is niet aangenomen) worden de identificeerbare persoonsgebonden gegevens gedurende 2 jaar opgeslagen en verwerkt.

Wij beoordelen regelmatig de noodzaak voor gegevensopslag, rekening houdend met de toepasselijke wetgeving. Bovendien treffen wij alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er, rekening houdend met het doel van de verwerking, geen onverenigbare, verouderde of onnauwkeurige persoonsgegevens in het bestand worden opgeslagen. Wij corrigeren of verwijderen dergelijke gegevens onmiddellijk.

9 Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Als betrokkene hebt u het recht om uw eigen in ons bestand opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien en te eisen dat deze worden gecorrigeerd of verwijderd. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken of te wijzigen.

Als betrokkene hebt u volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (toegepast vanaf 25-5-2018) het recht om tegen de gegevensverwerking bezwaar te maken of deze te beperken en een klacht in te dienen bij een voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Om specifieke persoonlijke redenen hebt u ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering en andere verwerking van uw gegevens, als dit is gebaseerd op de klantrelatie. In uw verzoek dient u de specifieke situatie te beschrijven waarop uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens gebaseerd is. Wij kunnen volgens de wet weigeren in te gaan op een dergelijk verzoek.

Als betrokkene hebt u altijd het recht om kosteloos tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op direct marketing.

10 Met wie kunt u contact opnemen?

Alle navragen en verzoeken over dit privacybeleid moeten schriftelijk of persoonlijk worden ingediend bij de persoon vermeld in paragraaf twee (2).

11 Wijzigingen in het privacybeleid

Als wij wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen, zullen wij de gewijzigde verklaring op onze website plaatsen met vermelding van de wijzigingsdatum. Wij raden u aan om deze grondslagen voor de privacybescherming van tijd tot tijd na te lezen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Publicatiedatum: 30-04-2024